On Top

Category: Nghiên cứu

Luật Tứ Phần

“Bởi vì Luật, nhất là Luật trong ý nghĩa Tỳ-ni tạng, không phải là ý chí và đạo đức cá nhân. Luật trong Tỳ-ni tạng thể hiện ý nghĩa và hình thái tồn tại của […]

CHIẾC ÁO KHÔNG LÀM NÊN NHÀ SƯ

Tưởng niệm Ân sư Tuyên Luật sư Thích Đỗng Minh, viên tịch 11 tháng 5 năm Ất Dậu – 2005._______ Câu thành ngữ mà người Việt thường nghe “Chiếc áo không làm nên nhà sư” […]

On Trend

Đọc nhiều