On Top

Tác giả: Nguyên An

Những Lời Dạy Cuối Cùng Của Ôn

________ Hai tuần lễ sau khi từ bệnh viện Chợ Rẫy–Sài Gòn trở về, cảm thấy sức khỏe suy yếu, nằm dưỡng bệnh trên võng giữa quý Thầy thị giả, Ôn từ hòa dạy: “Tiền […]

On Trend

Đọc nhiều