On Top

Tác giả: Pháp Thường

Huyền thoại Duy-ma vào Hạ

Do vậy, thế giới của ta cần có những bậc nghệ sĩ tài hoa. Nghệ sĩ hay hành giả là người đi vào thế giới sắc màu của ngôn ngữ. Nếu người ta cho rằng […]

On Trend

Đọc nhiều