On Top

Tác giả: Thanh An

Thanh Văn Tạng đến Tích Lan

Như vầng thái dương soi tỏ đêm trường tăm tối, mang sự sống đến cho muôn vạn loại, chánh pháp của Đức Như lai cũng thế, quét sạch mây mù hôn ám, khai mở lối […]

On Trend

Đọc nhiều