On Top

Tác giả: Thích Minh Châu

Chương 10. Nền tảng của mọi phương pháp giáo dục

Chương 10Nền tảng của mọi phương pháp giáo dục ĐƯỜNG HƯỚNG GIÁO DỤC PHẬT GIÁOI.- ĐI TÌM MỘT ĐƯỜNG HƯỚNG Những cơ sở giáo dục Phật giáo đã được thiết lập từ nhiều năm nay, mà thể hiện cụ thể nhất là những trường trung tiểu học Bồ […]

Sách mới

Dẫn vào tuệ giác Phật
Ngày Tết Đọc Kinh Phật
Du Già Bồ Tát Giới
On Trend

Đọc nhiều