On Top

Category: Tác giả – Tác phẩm

A-TÌ-ĐẠT-MA PHÁP UẨN TÚC LUẬN

Tuệ Sỹ dịch & chú “A-tì-đạt-ma Pháp uẩn túc luận, 12 quyển, Tôn giả Mục-kiền-liên tạo, Tam tạng pháp sư Huyền Trang phụng chiếu dịch”: đây là tiêu đề của một trong sáu túc luận, […]

On Trend

Đọc nhiều