On Top

Tác giả: Thích Tâm Nhãn

KINH TĂNG-GIÀ-LA-SÁT SỞ TẬP

GIỚI THIỆU KINH KINH TĂNG-GIÀ-LA-SÁT SỞ TẬP Dẫn nhập: Trong Hán tạng, kinh Tăng-già-la-sát sở tập (kinh do ngài Tăng-già-la-sát tập thành) là một bộ kinh đặc biệt, nội dung không phải do đức Thích […]

“THẤT PHẢN HÀNG MA”

Có một vị thầy hỏi chúng tôi, tỳ-kheo chỉ được phép bảy lần thọ giới, như câu “thất phản hàng ma” có đúng không? Tại sao hệ truyền luật Nam tông không có quy chế […]

Sách mới

Dẫn vào tuệ giác Phật
Ngày Tết Đọc Kinh Phật
Du Già Bồ Tát Giới
On Trend

Đọc nhiều