On Top

Tác giả: Thích Tâm Nhãn

Tâm Nhãn: “PHỐ NỬA LÀNG”

Hiện nay Phật giáo Việt Nam nói riêng ở trong nước gồm nhiều hệ phái khác nhau: Phật giáo Nam tông, Phật giáo Bắc tông, Phật giáo Làng Mai của Hòa thượng Nhất Hạnh, Phật […]

KINH TĂNG-GIÀ-LA-SÁT SỞ TẬP

GIỚI THIỆU KINH KINH TĂNG-GIÀ-LA-SÁT SỞ TẬP Dẫn nhập: Trong Hán tạng, kinh Tăng-già-la-sát sở tập (kinh do ngài Tăng-già-la-sát tập thành) là một bộ kinh đặc biệt, nội dung không phải do đức Thích […]

Sách mới

Dẫn vào tuệ giác Phật
Ngày Tết Đọc Kinh Phật
Du Già Bồ Tát Giới
On Trend

Đọc nhiều