On Top

Category: Kinh

CỬA VÀO TUYỆT ĐỐI

KINH: Bấy giờ, Duy-ma-cật nói với các Bồ tát hiện diện: «Thưa các nhân giả, thế nào là Bồ tát vào Pháp môn bất nhị? Mong các vị hãy tùy chỗ sở thích của mình […]

KINH TĂNG-GIÀ-LA-SÁT SỞ TẬP

GIỚI THIỆU KINH KINH TĂNG-GIÀ-LA-SÁT SỞ TẬP Dẫn nhập: Trong Hán tạng, kinh Tăng-già-la-sát sở tập (kinh do ngài Tăng-già-la-sát tập thành) là một bộ kinh đặc biệt, nội dung không phải do đức Thích […]

On Trend

Đọc nhiều