On Top

Tác giả: HT. Thích Trí Quang

ĐỜI SỐNG NGƯỜI XUẤT GIA

“Kinh sách nói Đức Đạo Sư có dạy: Các Thầy Tỷ-Kheo ăn, mặc, ở, ba điều thường đừng đầy đủ. Sự sinh hoạt về vật chất của người xuất gia là lạt thọ dụng đậm […]

On Trend

Đọc nhiều