On Top

Tác giả: HT. Thích Trí Quang

ĐỜI SỐNG NGƯỜI XUẤT GIA

“Kinh sách nói Đức Đạo Sư có dạy: Các Thầy Tỷ-Kheo ăn, mặc, ở, ba điều thường đừng đầy đủ. Sự sinh hoạt về vật chất của người xuất gia là lạt thọ dụng đậm […]

Sách mới

Dẫn vào tuệ giác Phật
Ngày Tết Đọc Kinh Phật
Du Già Bồ Tát Giới
On Trend

Đọc nhiều